Sauļojies droši!

05/10/2011 - 10:49

Sauojies droši!
Jus droši vien esat pamanijuši, ka varat iegut saules apdegumu pat makoainas dienas? Tas tade, ka saules gaisma ir
vesela virkne dažadu enerijas veidu. Vienkaršak sakot, ir saules gaisma, kuru mes varam redzet, kas apgaismo
pasauli, un ir saules gaisma, ko mes nevaram redzet- neredzama enerija, ko sauc par ultravioleto gaismu.
Ultravioletie stari ir tie, kas dara kaitejumu adai.
Faktiski ir tris dažadu veidu ultravioletie saules stari: UVA, UVB un UVC. UVC ir viskaitigakie, jo to enerijas vii,
ko tie satur, ir visaugstakaja frekvence un tiem ir visvairak enerijas. Par laimi, Zemes ozona slanis tos pilnigi filtre
un šie stari nesasniedz Zemi, tade mums nav jauztraucas par tiem.
Mums ir jauztraucas par parejiem diviem:
• UVB stari – to ietekme uz adu ir tieši
jutama, tie rada apsartumu, pietukumu,
apdegumus, dažadu adas limeu
problemas, ka adas vezi un priekšlaicigu
novecošanos
• UVA stari – to ietekme ir netieši jutama,
šie stari tiek oti dzii ada un rada
ilgtermia bojajumus. Tie ir atbildigi par
adas novecošanos, krunciam, adas vezi.
Tieši tade ir jalieto saules aizsarglidzeki- lai pasargatu adu no UV staru raditajiem kaitejumiem
Nedaudz par saules aizsarglidzekiem
Ir divu veidu saules aizsarglidzeki-
1. Tadi, kas absorbe (uzsuc) ultravioleto gaismu, kad ta cenšas izkut tiem cauri. Vel nesen daudzi
saules aizsarglidzeki satureja kompleksu, organisku (uz ogleka bazes) UVA starus absorbejošu
imisko vielu- paraaminobenzoic skabi (PABA), bet tika konstatets, ka ta izraisa adas aleriju un
tade praktiski vairs netiek izmantota. Daudzos pretiedeguma lidzekos ta vieta tagad izmanto citu
organisko, UVA absorbejošu imisko vielu, piemeram, benzofenonu, bet tam ir citi trukumi.
Zinatnieki uzskata, ka ta ir endokrino darbibu traucejoša imikalija: ja to noskalo notekudeu
sistema (kad cilveki iet duša pec pludmales apmeklejuma), tie uzkrajas upes un grunts udeos, un
ietekme zivju hormonus, liekot tam pat mainit dzimumu.
2. Citi saules aizsarglidzeki darbojas atstarojot UV gaismu prom no adas, izmantojot neorganisku
imisko vielu, piemeram, titana dioksidu un cinka oksidu. Titana dioksids ir balta imiska viela
saules kremos. Kad darbojas ka sava veida dabigais spogulis, kas atstaro kaitigo saules gaismas
eneriju, lai ta daritu mazaku kaitejumu adai. Lai atstarojošais saules aizsarglidzeklis darbotos
pareizi, jums tas jauzklaj bagatigi un jaatstaj, lai tas veido barjeru uz sejas un ermea, citiem
vardiem sakot, necentieties to iemaset ada, bet aujiet tam nožut adas virspuse.
Ko nozime SPF?
SPF (sun protection factor) – saules aizsarg faktors norada saules filtru speju pasargat no UVB stariem – cik reizes
ilgak ada ir aizsargata no apdeguma salidzinajuma ar neaizsargatu adu tiešos saules staros. Jo augstaks ir SPF skaitlis,
jo ilgak ada ir aizsargata. Piemeram, ja ada saule kust apsartusi jau 5 minušu laika, tad lietojot lidzekli ar SPF 10,
saule var atrasties 5min x 10=50 minutes. Bet cilvekiem ar gaišu adu un vasaras raibumiem vienmer ir jaizvelas saules
aizsargkremu ar augstaku SPF. Ari bernu maiga un jutiga ada ir jaiesmere ar augsta SPF kremu.
Jaem vera, ka SPF norada tikai limeni, kada ada tiek pasargata no UVB stariem- to ietekme uz adu ir oti labi
redzama un jutama (apsartums, apdegums). Savukart UVA staru ietekme nav tieši jutama, bet šie stari tiek oti dzii
musu ada un ilgtermia rada taja bojajumus. Tieši UVA stari ir atbildigi par adas novecošanos un krunciam, kas
rodas no parmerigas saules iedarbibas. Tade ir oti svarigi izveleties saules kremu, kas pasarga gan no UVA, gan no
UVB stariem.
Par NANOTEHNALOIJAM saules aizsarg lidzekos
Daudzi kosmetikas ražotaji sakuši izmantot nanotehnolo ijas saules aizsargkremu ražošana. Tie izmanto
daias kas ir 80000 reizes mazakas par cilveka mata diametru. Nanodaias ir tik mazas, ka tas potenciali var
iesukties neparasti dzii ada un organos, un izraisit neparastu (nezinamu) fizisku iedarbibu. Zinatnieku aprindas šobrid
oti aktivi tiek petita nanodaiu ietekme uz cilveka veselibu ilgtermia. Šobrid ir pamatotas aizdomas apšaubit to
drošumu ilgtermia.
Nanodaiu izmers ir to lielaka vertiba un vislielakais risks- saules kremos nanotehnoloijas izmanto, lai sadalitu
titana dioksidu (vielu, kas dod saules aizsargkremiem balto krasu) sikas nano-daias- tada veida šis krems nepadara
adu baltu un iesucas daudz dziak adas slaos. Tomer cilveka ermenis ir aprikots ar aizsardzibu kas paredzeta tieši
lai neielaistu toksiskas vielas, ada, plaušas un zarnu trakta. Un ja nanodaias var iekut adas dziakajos slaos, vai tas
nonak asinsrite un smadzenes? Vai tas rada kaitejumu? Un kas notiks, ja dažadu nanodaias, no musu roku krema,
sauošanas krema un tonala, apvienosies un iesuksies ada kopa?
Pat netoksiskas nanodaias var radit problemas. Piemeram, tas var nokut musu plaušas, bet ir tik mazas, ka no tam
nevar attirities ar parastajiem mehanismiem. Tas izraisa plaušu parslodzi un tam ir jastrada smagak, lai elpotu.
Nanotehnolo ijas tiek izmantotas visu SPRAY- tipa saules aizsarglidzeku ražošana.
Protams, katrs var izvertet vai tiešam ir verts risket ar savu veselibu tikai tada sikuma de- lai krems atrak uzsuktos,
tomer mes iesakam izveleties lidzekus, kuru ražošana nav izmantotas nanotehnaloijas.
Lai rupetos par jusu adas veselibu, iesakam izvairities ari no saules aizsarglidzekiem, kuri satur šadas
vielas:
• Benzophenones (dlxoybenzone, oxybenzone) –
ta uzdevums ir filtret ultravioleto gaismu uz adas
virsmas, parveidojot to no gaismas par siltumu, ka
rezultata tiek radits kaitejums augošajas adas
šunas
• Avobenzone- iesucas dzii ada, var izraisit
aleriju
• Homosalate (HMS) – absorbe ultravioletos UVB
starus
• Octyl-methoxycinnamate (OMC)- dažos
petijumos pieradits, ka tas veicina kaitigu brivo
radikau rašanos,
• PABA esteri – absorbe UV starus oti lidziga
veida ka oksibenzons, ka rezultata boja DNS,
tadejadi palielinot adas veža risku
• Parabeni (paraben)- bieži tiek saistits ar veža
saslimšanam
Lai butu droši par savu sauošanas lidzekli, izvelieties ar eko sertifikatu sertificetus
produktus, kuros nav izmantotas cilvekiem un dabai kaitigas vielas un tehnolo ijas!
Jūs droši vien esat pamanjuši, ka varat iegūt saules apdegumu pat makoņainās dienās? Tas tādēļ, ka saules gaisma ir vesela virkne dažādu enerģijas veidu. Vienkaršāk sakot, ir saules gaisma, kuru mēs varam redzēt, kas apgaismo pasauli, un ir saules gaisma, ko mēs nevaram redzēt - neredzamā enerģija, ko sauc par ultravioleto gaismu. Ultravioletie stari ir tie, kas dara kaitējumu ādai. Faktiski ir trīs dažādu veidu ultravioletie saules stari: UVA, UVB un UVC. UVC ir viskaitīgākie, jo to enerģijas viļņi, ko tie satur, ir visaugstākajā frekvencē un tiem ir visvairak enerģijas. Par laimi, Zemes ozona slānis tos pilnīgi filtrē un šie stari nesasniedz Zemi, tādēļ mums nav jāuztraucas par tiem. Mums ir jāuztraucas par pārējiem diviem:
• UVB stari – to ietekme uz ādu ir tieši jūtama, tie rada apsārtumu, pietūkumu, apdegumus, dažādu ādas līmeņu problēmas, kā ādas vēzi un priekšlaicīgu novecošanos;
• UVA stari – to ietekme ir netieši jūtama, šie stari tiek ļoti dziļi ādā un rada ilgtermiņa bojājumus. Tie ir atbildīgi par ādas novecošanos, krunciņām, ādas vēzi.
Tieši tādēļ ir jālieto saules aizsarglīdzekļi - lai pasargātu ādu no UV staru radītajiem kaitējumiem
Nedaudz par saules aizsarglīdzekļiem
Ir divu veidu saules aizsarglīdzekļi-
1. Tādi, kas absorbē (uzsūc) ultravioleto gaismu, kad tā cenšas izkļūt tiem cauri. Vēl nesen daudzi saules aizsarglīdzekļi saturēja kompleksu, organisku (uz oglekļa bāzes) UVA starus absorbējošu ķīimisko vielu- paraaminobenzoic skābi (PABA), bet tika konstatēts, ka tā izraisa ādas alerģiju un tadēļ praktiski vairs netiek izmantota. Daudzos pretiedeguma līdzekļos tā vietā tagad izmanto citu organisko, UVA absorbējošu ķīmisko vielu, piemēram, benzofenonu, bet tam ir citi trūkumi. Zinātnieki uzskata, ka tā ir endokrīno darbību traucējoša ķīmikālija: ja to noskalo notekūdeņu sistemā (kad cilvēki iet dušā pēc pludmales apmeklējuma), tie uzkrājas upes un grunts ūdeņos, un ietekmē zivju hormonus, liekot tam pat mainīt dzimumu.
2. Citi saules aizsarglīdzekļi darbojas atstarojot UV gaismu prom no ādas, izmantojot neorganisku ķīmisko vielu, piemēram, titāna dioksīdu un cinka oksīdu. Titāna dioksīds ir balta ķīmiska viela saules krēmos. Kad darbojas kā sava veida dabīgais spogulis, kas atstaro kaitīgo saules gaismas enerģiju, lai tā darītu mazāku kaitējumu ādai. Lai atstarojošais saules aizsarglīdzeklis darbotos pareizi, jums tas jauzklāj bagātīgi un jāatstāj, lai tas veido barjeru uz sejas un ķermeņa, citiem vārdiem sakot, necentieties to iemasēt ādā, bet ļaujiet tam nožūt ādas virspusē.
Ko nozimē SPF?
SPF (sun protection factor) – saules aizsarg faktors norāda saules filtru spēju pasargat no UVB stariem – cik reizes ilgāk āda ir aizsargāta no apdeguma salidzinājumā ar neaizsargātu ādu tiešos saules staros. Jo augstāks ir SPF skaitlis, jo ilgāk āda ir aizsargāta. Piemēram, ja āda saulē kļūst apsārtusi jau 5 minūšu laikā, tad lietojot līdzekli ar SPF 10, saulē var atrasties 5min x 10=50 minūtes. Bet cilvēkiem ar gaišu ādu un vasaras raibumiem vienmēr ir jāizvēlas saules aizsargkrēmu ar augstāku SPF. Arī bērnu maigā un jutigā āda ir jaiesmērē ar augsta SPF krēmu.
Jāņem verā, ka SPF norāda tikai līmeni, kādā āda tiek pasargāta no UVB stariem - to ietekme uz ādu ir ļoti labi redzama un jūtama (apsārtums, apdegums). Savukārt UVA staru ietekme nav tieši jūtama, bet šie stari tiek ļoti dziļi mūsu ādā un ilgtermiņā rada tajā bojājumus. Tieši UVA stari ir atbildīgi par ādas novecošanos un krunciņām, kas rodas no pārmērigas saules iedarbības. Tādēļ ir ļoti svarīgi izvēlēties saules krēmu, kas pasargā gan no UVA, gan no UVB stariem.
Par NANOTEHNALOĢIJĀM saules aizsarg lidzekļos
Daudzi kosmētikas ražotāji sākuši izmantot nanotehnoloģijas saules aizsargkrēmu ražošanā. Tie izmanto daļiņas, kas ir 80000 reizes mazākas par cilvēka mata diametru. Nanodaļiņas ir tik mazas, ka tas potenciāli var iesūkties neparasti dziļi ādā un orgānos, un izraisīt neparastu (nezināmu) fizisku iedarbību. Zinātnieku aprindās šobrīd ļoti aktīvi tiek pētīta nanodaļiņu ietekme uz cilvēka veselību ilgtermiņāa. Šobrīd ir pamatotas aizdomas apšaubīt to drošumu ilgtermiņā.
Nanodaļiņu izmērs ir to lielākā vērtība un vislielākais risks - saules krēmos nanotehnoloģijas izmanto, lai sadalītu titāna dioksīdu (vielu, kas dod saules aizsargkrēmiem balto krāsu) sīkas nano-daļiņas- tādā veidā šis krēms nepadara ādu baltu un iesūcas daudz dziļāk ādas slāņos. Tomēr cilvēka ķermenis ir aprīkots ar aizsardzību kas paredzēta tieši, lai neielaistu toksiskas vielas, ādā, plaušās un zarnu traktā. Un ja nanodaļiņas var iekļūut ādas dziļākajos slāņos, vai tās nonāk asinsritē un smadzenēs? Vai tas rada kaitējumu? Un kas notiks, ja dažādas nanodaļiņas, no mūsu roku krēma, sauļošanas krēma un tonālā, apvienosies un iesūksies ādā kopā?
Pat netoksiskas nanodaļiņas var radīt problēmas. Piemēram, tās var nokļūt mūsu plaušās, bet ir tik mazas, ka no tām nevar attīrities ar parastajiem mehānismiem. Tās izraisa plaušu pārslodzi un tām ir jāstrādā smagāk, lai elpotu.
Nanotehnoloģijas tiek izmantotas daudzu SPRAY- tipa saules aizsarglīdzekļu ražošanā.
Protams, katrs var izvērtēt vai tiešām ir vērts riskēt ar savu veselību tikai tāda sīkuma dēļ- lai krēms ātrāk uzsūktos, tomēr mēs iesakam izvēlēties līdzekļus, kuru ražošanā nav izmantotas nanotehnaloģijas.
Lai rūpetos par jūsu ādas veselību, iesakām izvairīties arī no saules aizsarglīdzekļiem, kuri satur šadas vielas:
• Benzophenones (dlxoybenzone, oxybenzone) –tā uzdevums ir filtrēt ultravioleto gaismu uz ādas virsmas, pārveidojot to no gaismas par siltumu, kā rezultātā tiek radīts kaitējums augošajās ādas šūnās
• Avobenzone- iesūcas dziļi ādā, var izraisīt alerģiju
• Homosalate (HMS) – absorbē ultravioletos UVB starus
• Octyl-methoxycinnamate (OMC)- dažos pētijumos pierādīts, ka tas veicina kaitīgu brivo radikāļu rašanos,
 PABA esteri – absorbē UV starus ļoti lidzīga veida kā oksibenzons, kā rezultātā bojā DNS, tādejādi palielinot ādas vēža risku
• Parabēni (paraben)- bieži tiek saistits ar vēža saslimšanām
Lai būtu droši par savu sauļošanas līdzekli, izvēlieties ar eko sertifikātu sertificētus produktus, kuros nav izmantotas cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas un tehnoloģijas!